top of page

 課程價目表

 

感覺統合能力評估 ...........................................................................................  $1,500


感覺運動整合訓練課程 – 單對單....................................................................  $530

 

感覺運動整合訓練課程 – 小組 (經由導師推薦參加).....................................  $370

藝術 – 治療 – 畫班 課 ..................................................................................  $4,800 (單對單); $3,200 (小組) (8堂) 


音樂遊戲坊 .......................................................................................................  $2,800 (單對單4堂)


社交情緒訓練課程 ............................................................................................ $3,600 (小組8堂)


感覺運動理論及體驗 ......................................................................................... $1,000
 

bottom of page